Stichting gegevens

Stichting gegevens

Beleidsplan

De stichting heeft een beleidsplan opgesteld. Op verzoek wordt dit u toegestuurd. In het beleidsplan worden o.a. de doelstelling, de wijze van werven, beheren en besteding van middelen toegelicht. Hieronder treft u hiervan een samenvatting.

Doelstelling

Het is de wens van de stichting om een museum voor modelbouw te realiseren. De stichting is reeds sinds haar oprichting eind 2007 bezig met het realiseren van deze wens. De stichting verwachtte voor het opzetten van dit museum ca. drie jaar nodig te hebben (opbouwfase). In het recente verleden is gebleken dat deze termijn aanzienlijk langer zal zijn. De stichting verwacht nog zeker 3-5 jaar nodig te hebben voor de opbouwfase. In de opbouwfase zal het museum beperkt worden opengesteld, een en ander zoals dat de laatste jaren met enige regelmaat plaatsvindt.

Na de opbouwfase verwacht de stichting het museum voor een groter publiek te kunnen openstellen (gratis dan wel tegen kostprijs).

Werving van gelden

De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is vooralsnog volledig afhankelijk van hun inzet en giften. Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting, eventuele mailings van nieuwsbrieven naar familie en een brede kring van bekenden en bijvoorbeeld het benaderen van bedrijven beoogt de stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven.
De stichting zal gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op eventuele verdere subsidies ter ondersteuning van haar werkzaamheden.

De werving van fondsen wordt door het bestuur gedaan op een kleinschalige, directe manier, door middel van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten. Naast donaties van vaste donateurs hoopt de stichting in de toekomst meer structurele en/of incidentele donaties aan te trekken.

De stichting is sinds haar oprichting in 2007 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Per 1 februari 2016 zijn we gestopt met de anbi status. Deze verandering kan gevolgen hebben voor donateurs en sponsoren, omdat de giften niet langer fiscaal gefaciliteerd plaats kunnen vinden. Voor het overige blijft de stichting zich houden aan de spelregels van de anbi. Transparantie over inkomsten, een jaarrekening en een financiële verantwoording blijven toegankelijk en zullen op de website gepubliceerd worden..

Beheer van gelden

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

Besteding van gelden

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de stichting worden geïnvesteerd in het opzetten van een museum voor modelbouw. Voor zover de stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen laten renderen op een bankrekening.

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Activiteiten

Op de pagina ‘nieuws’ is een groot deel van de activiteiten van de stichting beschreven. Hieronder volgt een uitgebreider overzicht.

Activiteiten

De activiteiten die de stichting sinds haar oprichting in 2007 in het kader van haar doelstelling heeft ontplooid, zijn o.a. als volgt:
•De stichting heeft een expositieruimte gehuurd in Bilthoven (Leyenseweg 115o). In deze expositieruimte zal zij een aanzienlijke collectie modelbouwtreinen gaan tentoonstellen. Deze collectie heeft zij thans grotendeels in eigendom. De stichting heeft haar collectie krachtens een schenking.
•De stichting heeft in het verleden contact gelegd met Stichting Reinaerde. Dit is een zorgorganisatie in de regio Utrecht die zich richt op kinderen, jeugd en volwassenen met een verstandelijke handicap. Met Stichting Reinaerde is overeengekomen dat zij gedurende de opbouwfase 12 keer per jaar met een kleine groep bij de stichting terecht kan voor een rondleiding. Vooralsnog is deze afspraak niet uitgevoerd, daar Stichting Reinaerde de veiligheid van haar kinderen en de door de stichting reeds gerealiseerde opstellingen niet kan waarborgen. Zij en de stichting beschikken niet over het daartoe benodigde personeel;
•Indien en zodra de rondleidingen die de stichting voor stichting Reinaerde verzorgt doorgang vinden, zullen deze in de toekomst mogelijk worden uitgebreid met workshops. Dit is afhankelijk van de capaciteit van de stichting en de (on)mogelijkheden van de cliënten van stichting Reinaerde op dat moment;
•De stichting is in overleg getreden met lagere scholen uit de omgeving. Het idee bestaat om in de opbouwfase klassikaal, maar in kleine groepen, rondleidingen te verzorgen in de expositieruimte. De stichting hoopt hiermee de jeugd te interesseren c.q. geïnteresseerd te houden voor modelbouw en hen te leren om te gaan met de hierbij behorende elektra en fijn-mechanica. Een aantal scholen bezoekt de stichting;
•De stichting ontvangt regelmatig bezoekers uit het hele land. De stichting stimuleert bezoek van het museum in de opbouwfase onder meer door de mogelijkheid daartoe te vermelden op haar website.
•In het verleden heeft de stichting – gedekt door een subsidie – twee WAO’ers in dienst gehad. De subsidie en de dienstverbanden zijn beëindigd. Het vervallen van de subsidieregeling heeft de stichting doen besluiten om meer vrijwilligers te zoeken. Dit is gelukt. Voordeel van vrijwilligers is dat ze hart hebben voor de stichting en over veel bruikbare kennis beschikken. Nadeel is dat zij over minder tijd beschikken, waardoor de opbouwfase van de stichting aanzienlijk verlengd is;
•Een deel van de vrijwilligers is al dan niet deel arbeidsongeschikt als gevolg van een ziekte. De stichting biedt hen de mogelijkheid om hun hobby op een goede manier uit te nutten en het leven vanuit die optiek in enige mate aangenamer te maken;
•De stichting heeft haar expositieruimte in 2012 uitgebreid. Hierdoor kan zij de stoffige werkzaamheden uitvoeren in een ruimte naast de museale ruimte. Dit is een groot voordeel. Dit is mogelijk gemaakt door een donateur;

Jaarrekening

Voor de jaarrekening 2015 klik hier
Voor de jaarrekening 2014 klik hier
Voor de jaarrekening 2013 klik hier
Voor de jaarrekening 2012 klik hier